STATUT STOWARZYSZENIA pn. WIARA I CZYN

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1.Niniejszym powołuje się stowarzyszenie o nazwie: WIARA i CZYN,
które zwane jest dalej stowarzyszeniem.
2.Stowarzyszenie posługuje się skrótem nazwy „WiC”.
3.Siedzibą stowarzyszenia jest m.st. Warszawa
4.Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5.Stowarzyszenie działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm., tekst pierwotny: Dz. U. 1989.20.104, tekst jednolity: Dz. U. 2001.79.855) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
7. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i godła organizacyjnego oraz symbolu graficznego.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 2.
1.Celem stowarzyszenia jest wykształcenie ideowych elit społecznych o poglądach narodowo-konserwatywnych, ugruntowanych na uniwersalnych wartościach cywilizacji łacińskiej, zdolnych wziąć czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym.
2.Propagowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wartości demokratycznych w państwie.
3.Praca na rzecz suwerenności i niepodległości państwa oraz obrona dobrego imienia narodu polskiego.
4.Odbudowa fundamentalnych wartości wśród społeczeństwa, takich jak: 
a)naród
b)wolność jednostki,
c)własność prywatna, przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy,
d)praworządność,
e)piękno, prawda i dobro,
f)etyki osobistej w życiu prywatnym i w służbie publicznej
g)dążenie do przywrócenia należytego miejsca wartościom narodowo-konserwatywnym i chrześcijańskim,
5.Krzewienie idei narodowej i konserwatywnej oraz katolickiej nauki społecznej.
6.Upowszechnianie tradycji katolickich, narodowych i patriotycznych.
7.Pielęgnowanie tradycyjnego modelu rodziny i ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
8.Propagowania aktywności społeczności lokalnych i zasady pomocniczości.

§ 3.
1.Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
a)badania analityczne i badania opinii publicznej,
b)analizy prawne i udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom,
c)opracowywanie dokumentów, wniosków, petycji na potrzeby obywateli oraz projektów ustaw zbieżnych z celami stowarzyszenia,
d)występowanie na rzecz i w imieniu obywateli przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami, w szczególności poprzez uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym na prawach strony oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i cywilnymi w charakterze uczestnika postępowania,
e)działalność wydawniczą i publicystyczną,
f)organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, debat, wystaw, koncertów,
g)organizowanie projektów i kampanii społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,
h)organizowanie i popieranie działalności promocyjnej, informacyjnej zbieżnej z celami stowarzyszenia,
i)współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi działającymi w zakresie zgodnym z celami stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia,
j)udział stowarzyszenia w życiu społeczno-politycznym,
k)organizowanie spotkań i wykładów dotyczących idei przyświecających stowarzyszeniu oraz kolportaż literatury związanej z tym zagadnieniem.
l)organizowanie spotkań w których biorą udział przedstawiciele różnych środowisk społecznych,
m)działalność na rzecz ochrony środowiska,
n)pozyskiwanie środków na postawione przed sobą cele,
o) prowadzenie działalności lobbingowej w zakresie dopuszczonym przez prawo,
p)prowadzenie działalności doradczej, w szczególności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i małych/średnich przedsiębiorstw,
q)tworzenie regionalnych ośrodków informacji,
r)współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
s)występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów.


ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§4.
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne spełniające wymogi ustawowe, które wyraziły chęć wstąpienia poprzez wypełnienie deklaracji i uzyskały zgodę Zarządu Głównego stowarzyszenia, z wyłączeniem osób, które:

  1. Są członkami lub popierają organizacje, których cele lub metody działania oparte są na wartościach sprzecznych z wartościami, celami i zasadami stowarzyszenia.
  2. Zostały skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub trybunału,
  3. Postępują sprzecznie z wartościami, celami i zasadami stowarzyszenia, łamią niniejszy statut lub uporczywie nie uiszczają składek członkowskich.


§5.
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Głównego stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd Główny na wniosek 10 członków stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo do :
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
8. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
9. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
10. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Głównego,
b) wykluczenia przez Zarząd Główny:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach stowarzyszenia,
• z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek pięciu członków stowarzyszenia decyzją Zarządu Głównego
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.
11. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 6.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Główny Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz.
a) Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 7.
1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Główny stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Główny podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną.
5. Walne Zgromadzenie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 15 % ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
6. Walne Zgromadzenie członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie -bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają większością głosów. Głosowanie jest jawne z wyłączeniem głosowań w sprawach personalnych oraz tajnych na wniosek.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia
lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głownego,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
8. Gdy ilość członków stowarzyszenia przekroczy 300 osób, najwyższą władzą stowarzyszenia zostanie Zjazd Delegatów.
9. Zasady pracy Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia i Zjazdu Delegatów stowarzyszenia określi uchwała Zarządu Głównego stowarzyszenia.
10. Zasady wyboru delegatów na Zjazd Delegatów stowarzyszenia określi uchwała Zarządu Głównego stowarzyszenia.
11. Wszystkie zapisy odnoszące się do Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia odnoszą się odpowiednio do Zjazdu Delegatów stowarzyszenia.

§ 8.
1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zarząd Główny składa się z 5 do 11 osób w tym prezesa oraz wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika.
4. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Liczbę wiceprezesów określi uchwała Zarządu Głównego.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i pracami Zarządu kieruje Prezes. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Zarząd podejmuje uchwały większością zwykłą przy udziale co najmniej połowy jego członków.
7. Decyzje Zarządu mogą zapadać przy użyciu poczty elektronicznej, sms, poprzez tryb obiegowy. Z wyłączeniem decyzji finansowych.
8. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu w tym określenie wysokości składki członkowskiej,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
stowarzyszenia,
f) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
9. Zobowiązania w imieniu stowarzyszenia zaciąga prezes zarządu głównego stowarzyszenia razem z jednym członkiem zarządu głównego stowarzyszenia. Zobowiązania przekraczające kwotę 5000 zł brutto wymagają zgody zarządu głównego stowarzyszenia.
10. Zarząd Główny sporządza coroczne sprawozdanie z działalności stowarzyszenia. Nieudzielenie absolutorium skutkuje zawieszeniem zarządu głównego.
11. W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
12.Regulamin pracy Zarządu Głównego określi uchwała Zarządu Głównego stowarzyszenia.

§ 9.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
3.Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybierany z pośród członków Komisji. Regulamin pracy Komisji określi jej uchwała.
4. Do kompetencji Komisja Rewizyjna należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków oraz
zebrania zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu członków.
f) przeprowadzanie bieżących i doraźnych kontroli w Oddziałach stowarzyszenia.
5. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu
w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
6. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej określi uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ IV.
STRUKTURY TERENOWE STOWARZYSZENIA
§ 10.
1.Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia. Oddział może być powołany na obszarze gminy, powiatu lub województwa.
2.W przypadku gdy na obszarze województwa działają więcej niż 3 oddziały Zarząd Główny powołuje Pełnomocnika Wojewódzkiego który koordynuje pracami Oddziałów stowarzyszenia w terenie. Jest łącznikiem między Zarządem Głównym a Oddziałami. Zakres zadań i kompetencji Pełnomocnika Wojewódzkiego określi uchwała Zarządu Głównego.
3.Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd Główny stowarzyszenia.
4.Powołanie Oddziału następuje na wniosek co najmniej 5 członków stowarzyszenia.
5.Oddział stowarzyszenia działa w zakresie określonym w uchwale Zarząd stowarzyszenia.
6.Oddziały podlegają władzom krajowym stowarzyszenia i prowadzą działalność w ramach programu przyjętego przez walne zebranie delegatów. 
§ 11.
1.Władzami Oddziału stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Oddziału
2.Zarząd Oddziału
2.Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
3.W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz Oddziału stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz krajowych. 
§ 12. 
1.Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału stowarzyszenia.
2.Walne Zebrania Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału:
1) wyborcze – co 4 lata;
2) sprawozdawcze – co roku.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału w szczególności należy:
1. uchwalanie programu działalności Oddział
2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
3. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
4. wybór władz Oddziału;
5. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów;
6. uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Zebrania.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia mailem, sms członków oraz Zarząd Główny co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.
§ 13.
1.W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
1.członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale z czynnym
i biernym prawem wyborczym;
2.członkowie honorowi;
3.przedstawiciele władz krajowych Stowarzyszenia, jeżeli wyrażą taką wolę.
2.Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2-4 uczestniczą w Walnym Zebraniu Oddziału z głosem doradczym.
3.Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do władz Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny stowarzyszenia.
4.Na wniosek Zarząd Głównego stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub 15 % członków Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
§ 14.
1.Walne Zebranie Oddziału wybiera delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.
2.Mandat delegata wygasa wraz z wyborem nowych delegatów na następne Walne Zebranie Delegatów.
§ 15.
1.Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z 3 do 7 członków, w tym prezesa oraz sekretarza i skarbnika wybieranych spośród składu zarządu.
2.Członków Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Oddziału na okres 4 lat z tym, że kadencja Zarządu kończy się z chwilą wyboru nowego składu Zarządu.
3.Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia.
4.W szczególności Zarząd Oddziału:
1)realizuje zadania określone przez Walne Zebranie Oddziału;
2) kieruje bieżącą działalnością Oddziału;
3) zwołuje i organizuje zebrania członków Oddziału;
4) opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe Oddziału;
5)gospodaruje majątkiem stowarzyszenia pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez Zarząd Główny stowarzyszenia.
6)Zarząd Oddziału rekomenduje osoby do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających stowarzyszenia oraz ustania członkostwa. Rekomendacje przedkłada Zarządowi Głównemu.
7)Zarząd Oddziału prowadzi działalność według przyjętego przez siebie regulaminu pracy Zarządu Oddziału zatwierdzonego przez Zarząd stowarzyszenia.

§ 16.
1.Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu stowarzyszenia roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz przedstawia plan pracy i plan finansowy na rok następny.
2.Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć w zakresie swojego działania koła lub komisje problemowe określając ich organizację i zadania w uchwalanych przez Zarządy Oddziałów regulaminach.
3.Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy
o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia Zarząd wnosi pod obrady Zarząd Stowarzyszenia.
4.Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane przez Prezesa Oddziału w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 17.
1.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole doraźne i celowe w Oddziale.
2.Komisja Rewizyjna sprawdza, ocenia i opiniuje w szczególności:
1) kontrole działalności merytorycznej i finansowej Oddziału;
2) przeprowadza okresowe kontrole opłacania składek członkowskich przez członków z terenu działania Oddziału;
3) występuje z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału;
4) składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Oddziału i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału i Walnego Zebrania Oddziału.
§ 18.
1. Oddział może być rozwiązany uchwałą Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
1) zmniejszenia się liczby członków poniżej 5 osób;
2) wniosku Walnego Zebrania Oddziału w formie uchwały podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków;
3) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału, na wniosek Oddziału lub Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 19.
1. Majątek stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
d) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
e) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Główny.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie. Zobowiązania przekraczające kwotę 5000 zł brutto wymagają zgody Zarządu Głównego stowarzyszenia.
6. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków stowarzyszenia lub pracowników stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” lub innych zależności , stojących w sprzeczności z etyka stowarzyszenia.
7. Majątek stowarzyszenia nie może być:
1. Przekazywany na rzecz członków stowarzyszenia lub pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
2.Wykorzystywany na rzecz członków stowarzyszenia lub pracowników stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności, jest przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia, w tym na utrzymanie nieruchomości użytkowanych przez stowarzyszenie.
 

ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia. Uchwała
o rozwiązaniu stowarzyszenia zapada bezwzględną większością członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.W razie niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia uchwały
o przeznaczeniu pozostałego po postępowaniu likwidacyjnym majątku stowarzyszenia przypada on Caritas Archidiecezji Warszawsko-Praskiej lub innej wskazanej przez likwidatora.
4.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.


§ 21.
1.Władze w pierwszej kadencji powoływane są uchwałą członków założycieli podjętą podczas zebrania założycielskiego.